Türkçe

Ulusal

ULUSAL DERGİLERDE BASILAN ESERLER:

 1. Dalva İzak, Başar M. Murad, Özgür Suat, Çetin Selahattin, Karahan Mehmet: Genitoüriner cerrahide seftriakson proflaksisi: Preoperatif ve perioperatif uygulamanın karşılaştırılması. Mavi Bülten, 22, 16-19 (1990).
 2. Dalva İzak, Başar M. Murad, Yazıcıoğlu Ahmet, Akbay Erdem, Özgür Suat, Çetin Selahattin, Karahan Mehmet: Üriner sistem enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil klinik etkileri. Mavi Bülten, 22, 20-22 (1990).
 3. Erol Ali, Akbay Erdem, Başar M. Murad, Sargın Semih, Karakoyunlu İsmail, Özgür Suat, Çetin Selahattin: Double pig-tail stent uygulamaları ve sonuçları. Mavi Bülten, 22, 56-60 (1990).
 4. Arda Kemal, Başar M. Murad: Perkütan nefrostomi. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1, 79-82 (1992).
 5. Arda Kemal, Başar M. Murad, Çalıkoğlu Ümit, Türksever Fikret, Ölçer Tülay: Ultrasonografi eşliğinde perkütan nefrostomi uygulamaları ve sonuçları. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1: 103-107 (1993).
 6. Sarıtaş Ülkü, Boran Mediha, Dağlı Ülkü, Yılmaz Uğur, Başar M. Murad, Şaşmaz Nurgül: Hemodiyaliz ünitesinde hepatitis-C virus antikorları prevalansı. Gastroenteroloji, 4, 594-597 (1993).
 7. Sarıtaş Ülkü, Akbay Erdem, Başar M. Murad, Yılmaz Uğur, Gönenç Faruk: Renal transplantasyon yapılmış hastalarda hepatitis-C virus antikor prevalansı. Gastroenteroloji, 4, 598-600 (1993).
 8. Atan Ali, Arda Kemal, Başar M. Murad: Prostat kanserinde transrektal ultrasonografinin yeri. Van Tıp Dergisi, 3, 65-69 (1996).
 9. Başar M. Murad, Atan Ali, Başar Halil, Akalın Zuhal: Empotans tanısında yeni bir yöntem: korpus kavernozum elektromiyografisi. Üroloji Bülteni, 7, 137-141 (1996).
 10. Arda Kemal, Atan Ali, Başar M. Murad, Özdemir Gürhan, Akalın Zuhal, Cumhur Turhan: Prostat hacminin saptanmasında transrektal ve transabdominal ultrasonografinin yeri. Tıp ve Sağlık Dergisi, 1, 63-65 (1997).
 11. Başar Halil, Atan Ali, Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Şahin Mehmet, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Relationship between bladder rupture and pelvic bone fracture. Eastern J Med, 2, 19-21 (1997).
 12. Aydoğanlı Levent, Başar M. Murad, Günçe Sevil, Başar Halil, Seçkin Selda: A case of penile metastases. J Ankara Med School, 4, 223-225 (1997).
 13. Başar M. Murad, Cengiz Tanju, Tunçbilek Erkan, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Erektil disfonksiyon tanısında nokturnal penil tümesans: non-invazif bir test olarak Doppler ultrasonografi ve kavernozometri ile ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi, 23, 289-293 (1997).
 14. Başar Halil, Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Atan Ali, Ünal M. Sezai, Akalın Zuhal: Laparoskopik spermatik kord ligasyonu: Uzun dönem izlem sonuçları. Üroloji Bülteni, 8, 81-83 (1997).
 15. Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Atan Ali, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Veno-oklüzif disfonksiyon tanısında kavernozometri ve penil Doppler ultrasonografi: Parametrelerin karşılaştırlmalı çalıması. Üroloji Bülteni, 8, 227-231 (1997).
 16. Başar Halil, Atan Ali, Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: Ürogenital travmaların retrospektif değerlendirilmesi. Tıp ve Sağlık Dergisi, 2, 33-36 (1998).
 17. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Atan Ali, Başar Halil, Ünal M. Sezai, Aydoğanlı Levent: Yüzeyel mesane tümörü tedavisinde iki farklı Bacillus Calmetté-Guerin. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 8, 156-160 (1998). 
 18. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Başar Halil, Ak Fikri, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Değişik nedenler bağlı erektil disfonksiyonu olan hastalarda korpus kavernozum elektriksel aktivitesi. Üroloji Bülteni, 9, 140-146 (1998).
 19. Atan Ali, Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: Türk kadın populasyonunda üriner inkontinans sıklığı: Ankara Hastanesi Tıp Dergisi, 32, 17-20 (1999).
 20. Ceylan Cavit, Başar M. Murad, Oğuz Eyyüp, Atan Ali, Aydoğanlı Levent: Arteriyel erektil disfonksiyonlu hastalarda serum lipid profili ve penil Doppler ultrasonografi parametrelerinin karşılaştırılmalı çalışması. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi, 32, 95-99 (1999).
 21. Başar M. Murad, Şamlı Murat, Sarıyüce Oğuzhan, Özden Sema, Kahraman Semra: Epididimal obstrüksiyon tanısında alfa-glukozidaz testi. Üroloji Bülteni, 10, 39-42 (1999).
 22. Başar M. Murad, Atan Ali, Sargon Mustafa F., Başar Halil, Başar Ruhgün, Aydoğanlı Levent: Diabetes mellitusun erken dönemde kavernozal doku üzerine etkisi. Üroloji Bülteni, 10, 137-140 (1999).
 23. Atan Ali, Tekdoğan Ümit Y., Başar M. Murad, Ünal M. Sezai, Aydoğanlı Levent: Prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi 4 ile 20 ng/ml arasında olan hastalarda serbest/total PSA oranı ile biyopsi sonuçları arası ilişki. Üroloji Bülteni, 10, 151-154 (1999).
 24. Başar M. Murad, Ünal M. Sezai, Atan Ali, Aydoğanlı Levent: Seminal plazma total antioksidan kapasitesi: İnfertilite patogenezinde önemi ve seminal parametreler ile ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi, 25, 271-276 (1999).
 25. Başar M. Murad: Organik erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafil sitratın etkinliği. Androloji Bülteni, 4: 9 (2000).
 26. Oğuz Eyyüp, Başar M. Murad, Nişancı Fatma, Özergin Osman, Akbay Ayşegül, Atan Ali: Farklı diyet uygulanan dişi ratlarda üriner sistem taş hastalığının diyetle olan ilişkisi. Kırıkkale Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 73-77 (2000).
 27. Başar M. Murad, Delibaşı Tuncay, Atan Ali, Müftüoğlu Osman: Erektil disfonksiyon tedavisinde minimal değerlendirme ile sildenafil sitratın etkinliği: Bir ön rapor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 82-85 (2000).
 28. Atan Ali, Basar M. Murad, Akbulut Ziya, Mungan N. Aydın, Aydoğanlı Levent: Varikoselli hastalarda internal spermatik ven laktat dehidrogenaz düzeyi ve sperm parametreleri ile ilişkisi. Üroloji Bülteni, 11, 17-20 (2000).
 29. Basar M. Murad, Özergin Osman, Yıldız Şener, Sargon Mustafa F., Başar Ruhgün, Atan Ali: Deneysel diabetik ratlarda serum testosteron düzeyleri ve testiküler histopatoloji: İnfertilite patogenezinde diabetin rolü. Üroloji Bülteni, 11, 33-36 (2000).
 30. Basar M. Murad, Özergin Osman, Atan Ali: Prostat hastalarında dihidroepiandrostenedion düzeyi: Bir ön rapor. Türk Üroloji Dergisi, 26, 222-224 (2000).
 31. Atan Ali, Basar M. Murad, Mungan N. Aydın, Tekdoğan Ümit Y., Özergin Osman: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsisine bağlı komplikasyonların ile hasta yaşı-prostat volümü- prostat histopatolojisi arasında bir ilişki var mı? Türk Üroloji Dergisi, 26, 415-418 (2000).
 32. Oğuz Eyüp, Başar M. Murad, Özergin Osman, Nişancı Fatma, Akbay Ayşegül, Atan Ali: Testosteronun idrar sitrat düzeyine etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 7-9 (2000).
 33. Atan Ali, Başar M. Murad, Akbulut Ziya: Stres inkontinans tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi. İnsizyon, 4, 66-70 (2001).
 34. Tekdoğan Ümit Y., Özergin Osman, Oğuz Eyyüp, Çanaklı Fatih, Baykam Murat, Başar M. Murad, Atan Ali: Zaman içerisinde nefrektomi endikasyonlarında izlenen değişim: 4 yıllık değerlendirme. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 83-85 (2001).
 35. Özergin Osman, Başar M. Murad, Mungan Aydın N., Ebil Mine, Atan Ali: Orşiektomi sonrası kavernozal dokudaki histolojik değişiklikler: deneysel bir çalışma. Türk Üroloji Dergisi, 27: 403-406 (2001).
 36. Tekdoğan Ümit Y., Ortapamuk Hülya, Oğuz Eyyüp, Başar M. Murad, Naldöken Seniha, Atan Ali: Prostat kanserli hastalarda prostat spesifik antijen (PSA) kemik metastazlarının belirleyicisi midir? Türk Üroloji Dergisi, 27: 433-436 (2001).
 37. Başar Halil, Oğuztürk Ömer, Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Batislam Ertan: Kırıkkale ili ilköğretim okullarında enürezis nokturna taraması: Bir alan araştırması. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 104-106 (2001). 
 38. Tekdoğan Ümit Y., Başar M. Murad, Özergin Osman, Atan Ali: Erektil disfonksiyonlu erkeklerde dehidroepiandrostenedion sülfat (DHEA-S) düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi, 28: 66-69 (2002).
 39. Kazkayası Mustafa, Başar M. Murad, Başar Halil, Bayar Nuray, Koç M. Can: Nokturnal enürezisli çocuklarda üst solunum yolu patolojilerinin etyolojideki rolü. T Klin KBB, 2: 84-89 (2002).
 40. Yılmaz Erdal, Kılıç Dilek, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Kaygusuz Sedat, Başar Halil: Kalsiyum taşlarında ESWL sonrası bakteriüri riski. Türk Üroloji Dergisi, 28: 313-316 (2002).
 41. Başar M. Murad, Çakan Murat, Emir Levent, Aydos Kaan: DNA hasarının erkek infertilitesinde önemi. Androloji Bülteni, 15: 39-41 (2003).
 42. Batislam Ertan, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet: Atrofik böbrekde saptanan insidental renal hücreli karsinomda retroporetoneoskopik nefrektomi. Türk Üroloji Dergisi, 29: 104-106 (2003).
 43. Yılmaz Erdal, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Başar Halil, Batislam Ertan: Erişkin poolikistik böbrek hastalığında hemospermi nedeni olan veziküoseminalis kistleri. Türk Üroloji Dergisi, 29: 110-111 (2003).
 44. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Boratav Cumhur, Başar Halil: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy sırasında hastalarda anksiyet-ağrı yoğunluk ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi, 29: 80-83 (2003). 
 45. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Ferhat Mehmet, Başar Murad, Tuğlu Devrim, Başar Halil: Üreter alt uç taşlarında ektsrakorporeal şok dalga litotripsisinin başarısının artırmak üzere kullanılabilecek medikal yardımcı tedaviler. Üroloji Bülteni, 14: 14-18 (2003). 
 46. Emir Levent, Başar M. Murad: Non-obstrüktif azoospermili (NOA) erkeklerde restiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) ne zaman yapılmalı? Androloji Bülteni, 19: 324-329 (2004).
 47. Bilgili Yasemin M., Başar Halil, Ünal Birsen, Başar M. Murad, Aydınuraz Kuzey, Batislam Ertan, Kara Simay: Erişkin varikosel ve sefano-femoral yetmezlik birlikteliği. Üroloji Bülteni, 15: 115-118 (2004). 
 48. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim: PDE5 inhibitörlerinin karşılaştırılmalı çalışması. Androloji Bülteni, 21: 99-102 (2005).
 49. Başar M. Murad: Androjenlerin penis üzerine etkileri. Androloji Bülteni, 21: 185-187 (2005).
 50. Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Akbult Ziya, Güngör Sefa, Tekdoğan Ümit Y., Atan Ali: Erektil disfonksiyolu hastalarda sildenafil tedavisini brıkma nedenleri. Türk Üroloji Dergisi, 31: 262-267 (2005).
 51. Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Ünal Serhat, Başar Halil, Batislam Ertan: Relationship between international index of erectile function and international prostate symptom scores’ degrees in patients with benign prostate hyperplasia after 50 years old. Türk Geriatri Dergisi 8: 165-168 (2005).
 52. Başar M. Murad: Andropoz (Yaşlanan erkeğin geç başlangıçlı hipogonadizmi). Galeneos, 112: 13-21 (2006).
 53. Başar M. Murad: Yaşlanan erkeğin geç başlangıçlı hipogonadizmi ve osteoporoz. Klinik Aktüel Tıp, 12, 14-24 (2007).
 54. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Ferhat Mehmet, Karaca Fatma: Serum leptin levels in patients with erectile dysfunction: may it be a predictor for vascular pathology. KÜ Tıp Fak Derg 9: 1-6 (2007).
 55. Tuncel Altuğ, Aslan Yılmaz, Başar M. Murad, Atan Ali. Efficacy of clomipramine, sertraline and terazosin treatments in premature ejaculaton. Turkish J Med Sci 38: 59-64 (2008).
 56. Kısa Üçler, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet, Çağlayan Osman. Seminal plasma Transforming Growth Factor-β (TGF-β) and Epidermal Growth Factor (EGF) levels in patients with varicocele. Turkish J Med Sci 38: 105-110 (2008).
 57. Başar M. Murad: Testosteron ve prostat. Türk Geriatri Dergisi Suppl 2: 25-30 (2008).
 58. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim. Aromatase inhibitors in infertile patients: Effects on seminal parameters and serum and seminal plasma testosterone and oestradiol levels in short-term follow-up. Turkish J Med Sci 39 (4): 519-524 (2009). 
 59. Atan Ali, Tuncel Altuğ, Aslan Yılmaz, Başar M. Murad. Is voiding within one hour 
 60. after ejaculation an etiologic factor in prostatic inflammation? Eur J Surg Sci  
 61. 1: 1-4 (2010).
 62. Başar M. Murad. TESE sırasında olgun spermatozoa saptamaya yönelik yeni tanısal 
 63. faktörler.  Androloji Bülteni 42: 206-211 (2010).
 64. 61. Başar Murad, Bal Fatih. Erektil disfonksiyonun medikal tedavisinde fosfodiesteraz tip 
 65. 5 inhibitörlerinin günümüzdeki yeri. Turk Urol Sem 1: 85-91 (2010).
 66. Doğru M. Tolga, Başar M. Murad, Yuvanç Ercan, Şimşek Vedat, Şahin Ömer. 
 67. The relationship between serum sex steroid levels and heart rate variability parameters in males and the effect of age. Turk Kardiyol Dern Ars 38: 459-65 (2010).
 68. 63. Başar Murad M. Düşük akımlı priapizmde medikal tedaviyi hangi durumlarda 
 69. ve nasıl yapalım? Turk Urol Sem 2: 299-302 (2011).
 70. 64. Akman RY, Basar MM. Urologic problems in elderly population. Turkish
 71. Journal of Geriatrics 15:455-464 (2012).
 72. Başar MM. Fosfodiesteraz inhibitörleri alt üriner sistemde ne kadar etkili? Androloji Bülteni 51:240-243 (2012).
 73. Başar MM, Han Ü, Çakan M, Alpcan S, Başar H. Orexin expression in prostate with different histopatholoic condition: Should it be a marker for prostate cancer? Türk Uroloji Dergisi 39:78-83(2013).
 74. Akman RY, Uslu-Erdoğru D, Başar MM. Yaşlanan erkek ve kadında ürolojik ve cinsel sorunlar. Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabiltasyon Özel Sayısı 6:50-62 (2013).
 75. Başar MM, Alkan E.  Çocukluktan erişkinliğe Klinefelter sendromlu erkeğe 
 76. sistemik bakış. Androloji Bülteni, 56:52-55 (2014).
 77. Aydos TR, Başar MM, Kul O, Atmaca HT, Uzunalioğlu T, Kısa U, Efe OE. Effects of ozone therapy and taurine on ischemia-reperfusion-induced testicular injury in a rat testicular torsion model. Turkish J Med Sci (Baskıda).
 78. Alpcan S, Başar H, Aydos TR, Kul O, Kısa Ü, Başar MM. Apoptosis in testicular tissue in testicular tissue of rats after vasectomy: Evaluation of eNOS, iNOS immunoreactivities and the effects of ozone therapy. Türk Uroloji Dergisi (Baskıda).

 

 

ULUSAL KONGRE SUNULARI:

 1. Başar M. Murad, Yıldız Şener, Akbay Erdem, Çetin Selahattin: Üst üriner sistem açık cerrahisinde oral sefuroksim aksetil ile perioperatif proflaksi. 8. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-28 Mayıs 1993, Antalya, Ankem Dergisi 1993; 7 (2): A145.
 2. Yıldız Şener, Başar M. Murad, Akbay Erdem, Çetin Selahattin: Açık ürolojik girişimlerde üriner enfeksiyon proflaksisinde sulbaktam cefaperazonun preoperatif ve postoperatif birer doz uygulaması. 8. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-28 Mayıs 1993, Antalya, Ankem Dergisi 1993; 7 (2): A160. 
 3. Başar M. Murad, Arda Kemal, Türkseven Fikret, Güneş Zeki, Tahtalı Nüvit, Çetin Selahattin: Perkütan nefrostomi uygulamaları: 4 yıllık klinik değerelndirme. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-25 Mart 1994, İstanbul, Kongre Özet Kitabı Sayfa No 41.
 4. Başar M. Murad, Arda Kemal, Akpınar Levent, Güneş Zeki, Çalıkoğlu Ümit, Çetin Selahattin: Bir ön çalışma olarak üretra darlıkları tanısında ultrasonografinin yeri. 1. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-25 Mart 1994, İstanbul, Kongre Özet Kitabı Sayfa No 90.
 5. Başar M. Murad, Ak Fikri, Başar Halil, Atan Ali, Yıldız Müslüm, Şahin Mehmet, Akalın Zuhal: Korpus kavernozum elektromiyografisi: Erektil disfonksiyonlu hastalarda kullanılabilir bir tanısal test: İlk klinik sonuçlar. 14. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası “Nörofizyolojide Yenilikler” Satellit Sempozyumu, 15-19 Nisan 1996, Çeşme, Kongre Özet Kitabı Sayfa No 98.
 6. Başar Halil, Yıldız Müslüm, Başar M. Murad, Aydoğanlı Levent, Korkmaz Atilla, Akalın Zuhal: Retroperitoneoskopik nefrektomi. Tıpta Diagnostik ve Terapötik Endoskopi 22-26 Mayıs 1996, Antalya, Kongre Özet Kitabı A35.
 7. Başar Halil, Aydoğanlı Levent, Başar M. Murad, Yüksel Muammer, Yakupoğlu Y. Kamil, Kaptanoğlu Erkan, Akalın Zuhal: Tethered kord ürolojik bulguları. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P47.
 8. Başar Halil, Sargon Mustafa F., Başar M. Murad, Çelik Hamdi, Yıldız Müslüm, Ali A. Seyf, Başar Ruhgün, Akalın Zuhal: Korpus kavernozum-EMG bulgularının histopatolojik olarak değerlendirilmesi. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P101.
 9. Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent, Ünal M. Sezai, Akalın Zuhal: Veno-oklüzif disfonksiyon tanısında ortalama akım hızı, kavernöz cisim içi basınç, diyastol sonu akım hızı ve rezistans indeksi. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P108.
 10. Başar M. Murad, Cengiz Tanju, Tunçbilek Erkan, Aydoğanlı Levent, Kara Cengiz, Akalın Zuhal: Erektil disfonksiyon tanısında nokturnal penil tümesans, Doppler ultrasonografi ve kavernozometri sonuçlarının ilişkisi. 1. Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Ulusal Sempozyumu, 13-16 Kasım 1996, Ürgüp. 
 11. Zıraman İpek, Kaçar Mahmut, Paşaoğlu Erkan, Başar M. Murad: Bilateral pararenal lenfatik kist (kistik lenfanjiyektazi). 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya, Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1997; 3 (Ek-1): P307. 
 12. Başar M. Murad, Sargon Mustafa F., Başar Halil, Atan Ali, Başar Ruhgün, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: Diabetes mellitusun erken dönemde kavernozal doku üzerine etkisi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O70.
 13. Başar M. Murad, Şamlı M. Murat, Sarıyüce Oğuzhan, Özden Sema, Kahraman Semra, Taşkın Ömür: Epididmal obstrüksiyon tanısında alfa-glukozidaz testi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O92.
 14. Sarıyüce O, Şamlı M. Murat, Başar M. Murat, Akarsu Cem, Özden Sema, Kahraman Semra. İnfertil erkeklerde lökosperminin önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O86
 15. Sarıyüce Oğuz, Şamlı M. Murat, Başar M. Murat, Evrenkaya Tülay, Dirican Kerem, Akarsu Cem, Kahraman Semra. Nonobstrüktif azoosperminin değerlendirilmesinde touch-print, wet preperat ve histolojik inceleme. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P33.
 16. Şamlı M. Murat, İmirzalıoğlu Nejat, Başar M. Murad, Sarıyüce Oğuzhan, Şamlı Hale, Kahraman Semra, Taşkın Ömür: Non-obstrüktif azoospermi ve oligoasthenoteratospermili hastalarda saptanan genetik anomaliler. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O100.
 17. Atan Ali, Tekdoğan Ümit Y., Başar M. Murad, Ünal Sezai, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: PSA değeri 4 ng/ml üzeri hastalarda serbest/total PSA oranı ile biyopsi sonuçları arası ilişki. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P223.
 18. Delibaşı Tuncay, Başar M. Murad, Atan Ali, Müftüoğlu Osman: Erektil disfonksiyon yakınması olan hastalarda sildenafil kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesi ön rapor. I. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Kasım, 1999, Antalya, Kongre Özet Kitabı P67.
 19. Başar M. Murad, Altınok Deniz, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Renkli Doppler ultrasonografi ile erektil disfonksiyon değerlendirmesinde yeni bir yöntem: Sildenafil ile ereksiyon indüksiyonu ve intrakavernozal ajanlar ile karşılaştırılması. 16. Türk Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O5.
 20. Şamlı M. Murat, Yılmaz Engin, Başar M. Murad, Şamlı Hale, İmirzalıoğlu Necat, Bahçe Muhterem: Erkek infertilitesidne genetik değerlendirme: Y Kromozom mikrodelesyon analizi. 16. Türk Üroloji Kongresi,, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O35.
 21. Başar Halil, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Kazkayası Mustafa, Yılmaz Erdal: Primer nokturnal enüresisli 203 olguda değişik etiyolojik faktörlerin rolünün gözden geçirilmesi. 16. Türk Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P51.
 22. Başar Halil, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Yılmaz Erdal: Komplike olmayan enüresis nokturna olgularında ilk tedavi seçenği olarak diklofenak-K. 16. Türk Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P52.
 23. Başar M. Murad, Tekdoğan Ümit Y., Yılmaz Erdal, Başar Halil, Atan Ali, Batislam Ertan: Farklı etiyolojili erektil disfonksiyonlarda sildenafilin etkinliği. 16. Türk Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P229.
 24. Kılıç Dilek, Başar M. Murad, Kaygusuz Sedat, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Nongonokoksik üretritli olgularda U. Urealyticum ve M. Hominis sıklığının araştırılması. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2001, Adana. Kongre Özet Kitabı P19/07.
 25. Şamlı M. Murat, Başar Murat, Evrenkaya Tülay, Dirican Kerem. Nonobstrüktif azoosperminin değerlendirilmesinde touch-print tekniğinin wet preperat sonuçları ile karşılaştırılması. Cinsel Fonksiyon Bozukluları ve İnfertilite Kongresi, 13-15 Haziran 2002, İstanbul, Kongre Özet Kitabı P06.
 26. Şamlı M. Murat, Başar M. Murad: Hasta yaşı, serum FSH düzeyi, testiküler hacim ve etiyoloji: sperm parametreleri ile ilişkisi. Cinsel Fonksiyon Bozukluları ve İnfertilite Kongresi, 13-15 Haziran 2002, İstanbul, Kongre Özet Kitabı P20.
 27. Şamlı M. Murat, Başar M. Murad, Dirican Kerem: İnfertil erkeklerde lökosperminin değerlendirilmesi. Cinsel Fonksiyon Bozukluları ve İnfertilite Kongresi, 13-15 Haziran 2002, İstanbul, Kongre Özet Kitabı P23.
 28. Başar Halil, Bilgili K. Yasemin, Başar M. Murad, Yılmaz Sevda, Yılmaz Erdal, Huvaj Sinef: Primer varikoseli olan hastalarda safeno-femoral venöz kaçak birlikteliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P257.
 29. Şamlı M. Murat, Başar M. Murad: 40 yaş üzeri izole hipogonadotropik hipogonadizme bağlı erkek infertilitesinde tedavi: 5 vakalık rapor. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P261.
 30. Şamlı M. Murat, Başar M. Murad: Testiküler sperm ekstraksiyonu için testisin mikrodisseksiyonu. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P269.
 31. Başar M. Murad, Altınok Deniz, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Ekstraürogenital tümörlerin penil metastazlarında magnetik rezonans görüntülemenin tanısal değeri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P389.
 32. Yılmaz Erdal, Ferhat Mehmet, Özcan Şaziye, Batislam Ertan, Başar Murad M., Başar Halil: ESWL sırasında analjezik amaçlı eutetic micture local anesthetic (EMLA)-strech film uygulamasının etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P402.
 33. Yılmaz Erdal, Başar Hülya, Özcan Şaziye, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Başar Halil: ESWL uygulamasında dört farklı analjezik ajandan iyi bir alternatif: Eutetic micture local anesthetic (EMLA). 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P403. 
 34. Yılmaz Erdal, Tuğlu Devrim, Batislam Ertan, Boratav Cumhur, Başar M. Murad, Başar Halil: ESWL sırasında hastalarda anksiyete-ağrı yoğunluğu ilişkisi. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P404.
 35. Yılmaz Erdal, Ferhat Mehmet, Kılıç Dilek, Başar M. Murad, Batislam Ertan, Başar Halil: C-reaktif protein (CRP) ile ESWL sonrası bakteriyemi ve bakteriüriyi erken teşhis etmek mümkün müdür? 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P405.
 36. Keleş Işık, Aydın Gülümser, Başar M. Murad, Keleş Hatice, Orkun Sevim: Erkeklerde yaşa bağlı bölgesel kemik mineral yoğunluğu değişimleri. I. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 7-11 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı S13.
 37. Bozdoğan Önder, Atasoy Pınar, Erekul Selim, Batislam Ertan, Yılmaz Erdal, Başar Murad: Prostatın hiperplazik ve neoplazik lezyonlarında BCL grubu proteinler, apoptosis ve androjen reseptörü. XVI. Ulusal Patoloji Sempozyumu. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, 15-19 Ekim 2002, Pamukkale, Kongre Özet Kitabı P250.  
 38. Kısa Üçler, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Çağlayan Osman, Batislam Ertan: Varikoslede testis dokusunda nitrik oksit (NO) ve thiobarbituric acid substance (TBARS) düzeyleri: Varikosel patogenezi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. 5. Ulusal Androloji Kongresi, 5-7 Haziran 2003, İstanbul, Kongre Özet Kitabı, SP01.
 39. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Tuğlu Devrim, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Çağlayan Osman, Batislam Ertan: Obstruktive azoospermide testiküler nitrik oksit (NO) ve thiobarbituric acid substance (TBARS) düzeyleri: seminal parametreler ile ilişkisi. 5. Ulusal Androloji Kongresi, 5-7 Haziran 2003, İstanbul, Kongre Özet Kitabı, SP14.
 40. Keleş Hatice, Güliter Sefa, Başar M. Murad, Başar Halil, Tan Funda Uysal, Canver Burak, Batislam Ertan: Kronik alkol kullanımına bağlı otonom nörojenik mesane: olgu sunumu. 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül, 2003, Belek, Antalya, Kongre Özet Kitabı, P31018.
 41. Çağlayan Fatma, Keleş Işık, Çakmak Murat, Aydın Gülümser, Başar Murad, Orkun Sevim, Ulusoy Sevgi, Ferhat Mehmet, Başar Halil: Enürezis nokturnalı çocuklarda TENS’le tibial sinir uyarısının tedavi edici etkinliğinin araştırılması: ön çalışma. 21. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa, Kongre Özet Kitabı, SB9.
 42. Yılmaz Erdal, Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Mert H. Çağatay, Ünal Serhat, Batislam Ertan: Şok dalgası frekansını azaltarak ESWL’nin başarısını artırmak mümkün olabilir mi? 5. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim, 2003, Diyarbakır, Kongre Özet Kitabı, P74. 
 43. Ünal Birsen, Başar Halil, Bilgili K. Yasemin, Başar M. Murad, Batislam Ertan, Erdal Haydar, Kara Simay: Üreterolitotomiyi takiben geç dönemde ortaya çıkan ve jet akımı izleyen ürinoma olgusu. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2003, Ankara, Kongre Özet Kitabı PS-125.
 44. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Ferhat Mehmet, Başar Halil: Üreter alt uç taşlarının tedavisinde üç farklı alfa-1 adrenerjik blokürün etkinliği. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya, Kongre Özet Kitabı, P90.
 45. Tekdoğan Ümit, Tuğlu Devrim, Tuncel Altuğ, Başar M. Murad, Atan Ali: Sildenafil tedavisinin dehidroepiandrostenedion sülfat üzerine etkisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya, Kongre Özet Kitabı, P131.
 46. Atan Ali, Başar M. Murad, Tuncel Altuğ, Ferhat Mehmet, Ağras Koray, Tekdoğan Ümit: Prematür ejakülasyonda tek başına sildenafil, sildenafil+topikal EMLA krem ve tek başına topikal EMLA krem tedavisinin etkilerinin karşılaştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya, Kongre Özet Kitabı, P135.
 47. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Ferhat Mehmet, Çağlayan Osman, Batislam Ertan: Seminal plazma transferrin düzeyi: İdiopatik infertile ve varikoselli infertile hastalarda seminal parametrelere etkisi. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya, Kongre Özet Kitabı, SP120.
 48. Saygun Meral, Çakmak Aytül, Başar Halil, BAdemci Gülşah, Köse Salih M., Başar M. Murad, Batislam Ertan: Kırıkkale ilinde enuresis nokturna prevalansı ve etkileyen faktörler. IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım, 2004, Ankara, Kongre Özet Kitabı, BF-16. 
 49. Bozdoğan Önder, Atasoy Pınar, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Başar Halil: Mesane tümörlerinde telomeraz enzim aktivitesi ve siklin bağımlı kinaz inhibitörleri p27 ve p57 proteinleri. 18. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, Onkolojik Patoloji Kongresi Özet Kitabı, 398.
 50. Kaymak Çetin, Kadıoğlu E, Coşkun E, Başar Hülya, Gökmen D, Başar Murad: İnhalasyon anesteziklerine bağlı genotoksik etkilerin in vitro sperm hücre kültürlerinde  incelenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 29 Ekim-01 Kasım 2008, Antalya. 
 51. Başar Halil, Başar M. Murad, Han Ünsal; Çakan Murat: Farklı histopatolojili prostatlarda orexin salınımı: Prostat kanserleri için bir belirteç olabilir mi? Bir ön çalışma. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul, Kongre Özet Kitabı O84. 
 52. Alpcan Serhan, Başar Halil, Aydos Tolga R., Kul Oğuz, Başar M. Murad: Vazektomi sonrası sıçan testis dokusunda apoptosis: eNOS, iNOS değişiklikleri ve ozon tedavinin etkileri. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul, Kongre Özet Kitabı P114.
 53. Özen Neslihan, Tekiş Dilek, Yakaryılmaz Fahri, Başar M. Murad, Şipal Timuçin: İrritabl barsal sendromlu genç erkek hastalarda gonadotropin ve seks steroid düzeylerinin ve fertilitenin değerlendirilmesi. 27. ulusal Gastroenteroloji Haftası 24-28 Kasım 2010, Antalya, Türk Gastroenteroloji Dergisi 21; 3 (Suppl 21), P183 (2010). 
 54. Görgü Nart, Aydos Tolga R, Korkusuz Petek, Kısa Üçler, Güzel Elif, Başar M. Murad. Tavşan böbrek dokusunda ESWL ile indüklenen oksidatif hasar üzerine antioksidan taurin ve ozon terapi etkilerinin biyokimyasal ve histomorfometrik karşılaştırılması. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 19-22 Ekim 2011 Eskişehir, P123.
 55. Fedakar-Şenyücel Mine, Küpana-Ayva Şebnem, Aslan M. Kemal, Soyer Tutku, Demet Aİ, Kısa Üçler, Başar Murad, Çakmak Murad A: ESWL yapılan tavşanlarda kontralateral böbrek, karaciğer ve akciğerin değerlendirilmesi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2011, İstanbul, Çocuk Cerrahisi Dergisi 25: Kongre Özel Sayısı, SBÜ49, 209 (2011).
 56. Fedakar-Şenyücel Mine, Aslan M. Kemal, Soyer Tutku, Balcı M, Demet Aİ, Kısa Üçler, Başar Murad, Çakmak Murat A: ESWL’ye bağlı renal pelvis ve proksimal üreter değişikliklerinin OH-prolin düzeyleri ile değerlendirilmesi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2011, İstanbul, Çocuk Cerrahisi Dergisi 25: Kongre Özel Sayısı, SBÜ50, 210 (2011).
 57. Görgü Nart, Aydos Tolga R, Korkusuz Petek, Kısa Üçler, Güzel Elif, Başar M. Murad. Tavşan böbrek dokusunda ESWL ile indüklenen oksidatif hasar üzerine antioksidan taurin ve ozon terapi etkilerinin biyokimyasal ve histomorfometrik karşılaştırılması. 22. Ulusal Üroloji Kongresi 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kıbrıs, Kongre Özet Kitabı, S-096.
 58. Alkan Erdal, Dokuzeylül-Güngör Nur, Yelke Hakan, Özkan Semih,Başar Murad M, Kahraman Semra. Klinefelter sendromlu hastalarda mikro-TeSe sonuçlarının ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kıbrıs, Kongre Özet Kitabı, P-416.
 59. Alkan Erdal, Özkanlı A. Oğuz, Yüksel A, Başar M. Murad. Erkeklerde fleksibl sistoskopi esnasında hissedilen ağrıda prilokainin etkisi. 10. Ulusal Endo-Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, P-132.
 60. Alkan Erdal, Başar M. Murad. Üriner sistemde görülen yabanci cisimlerin endoürolojik tedavisi. 10. Ulusal Endo-Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, P-133.
 61. Alkan Erdal, Dokuzeylül-Güngör Nur, Yelke Hakan, Başar M.Murad, Kahraman Semra. Klinefelter sendromlu olgularda infertilite süresi ve yaşın yardımcı üreme teknikleri üzerine etkileri: 10 yıllık tecrübe ve 255 siklusun değerlendirilmesi. Büyük Üroloji Buluşması, 31 Ekim 3 Kasım 2013. Antalya, Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı SS032. 
 62. Alkan erdal, Selimoğlu Serkan, Çolakoğlu-Kumtepe Yeşim, Başar M. Murad, Kahraman Semra. Primer ve tekrarlı mikro tese olgularında sperm elde etme oranını belirlemede etkili parametreler. Büyük Üroloji Buluşması, 31 Ekim 3 Kasım 2013. Antalya, Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı SS033. 
© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır